Author Archives: Jan Dirk

Coalitieakkoord ‘Door’

Trots. Trots is de CDA-fractie op het Apeldoornse coalitieakkoord ‚Door’ dat op 25 april gesloten is tussen D66, CDA, CU, PvdA en Groenlinks. Sinds de verkiezingen op 19 maart jl. hebben deze vijf partijen hard gewerkt om tot dit akkoord te komen. De komende vier jaar gaan we er mee aan de slag om Apeldoorn een stap verder te brengen. Het is een akkoord op hoofdlijnen, waardoor de gemeenteraad de volle ruimte krijgt om het debat in de raad te voeren. Dat is een goede zaak. Read More →

Verkozen!

Verkozen tot raadslid!
Bedankt voor alle stemmen! Met vijf zetels is het CDA vertegenwoordigt in de gemeenteraad van Apeldoorn. Dat betekent dat ik ben verkozen tot raadslid. Aanstaande donderdag zal na goedkeuring van de geloofsbrieven de installatie plaatsvinden. Een eervolle taak, en we gaan aan de slag om Apeldoorn zo goed mogelijk te besturen.

Bedankt iedereen die aan de verkiezingsuitslag heeft meegewerkt. De meeste dank gaat uit naar onze fantastische campagneleiders Jacomijn en Peter, maar ook aan al die vrijwilligers met wie we samen een fantastische campagne hebben gehad. Dank jullie wel!

De volledige uitslag is via bijgaande link te vinden.
http://www.apeldoorn.nl/ter/politiekenorganisatie/Gemeenteraadsverkiezingen-2014/Uitslag-gemeenteraadsverkiezingen-2014.html

Flyer Gemeenteraadsverkiezingen 2014 #Gewoondoen

Flyer

Kandidatenlijsten Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Apeldoorn

Kandidatenlijsten GR 2014

 

Risicomanagement in Apeldoorn

Het thema risicomanagement is sinds deze raadsperiode een terugkerend onderwerp in de besprekingen tijdens de politieke markt. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de gevolgen en effecten van het inmiddels beroemde „blauwe boekje” en de naweeën van de grondpolitiek van destijds. Ik vind het ook een erg belangrijk onderwerp. Omdat een goede hantering en bewustzijn van risico’s ervoor zorgt dat beslissingen verstandig zijn en besluiten passen in het risicokader van een gemeente.

In februari 2013 is daarvoor de nota Risicomanagement nieuwe stijl besproken. Het betrof een plan van aanpak om het risicomanagement binnen de gemeente te verbeteren. Donderdag 23 januari 2014 lag een nieuwe nota voor waarin de methodiek en bijbehorend instrumentarium zijn weergegeven. Stap voor stap krijgen we risicomanagement daarvoor op een hoger niveau. Dat is een goede zaak!

Het goede aan de nota is dat het expliciet aandacht vraagt voor de dialoog over risico’s. Want die is nodig: een continue dialoog (bij elk raadsvoorstel) over risico’s en risicobeheersing. Alleen dat zorgt voor bewustzijn voor de risico’s die bestaan over grote projecten, over veiligheidsissues, en noem maar op. In ambtelijke organisatie en bestuur!

Wat nog niet voldoende is ingevuld is het risicomanagement vanuit politiek-bestuurlijk perspectief. De methodiek is vooral ambtelijk ingestoken. Dat is goed, maar niet voldoende. De ambtelijke organisatie hoort af te wegen of de gemeente Apeldoorn risico’s kan dragen. Het college en daaropvolgend de gemeenteraad dient te beoordelen of de gemeente Apeldoorn risico’s wil dragen, oftewel de risicobereidheid. Het is goed om met elkaar ook het politiek-bestuurlijke deel te omschrijven en aan te geven hoe de gemeenteraad de eigen risicoafweging van de gemeenteraad vormgeeft. Ik heb het verzoek gedaan om dat in een volgende notitie vorm te geven. De wethouder en de gemeentelijke controller hingen daar het term strategisch risicomanagement aan.

Maak van het raadslidmaatschap een fulltime functie

Vandaag in Nieuwsuur en NRC het bericht dat het lastig is kandidaten te vinden voor de gemeenteraad, laat staan goede raadsleden. Het gemiddelde niveau van een gemeenteraad daalt hierdoor, en dat maakt de positie van de raad kwetsbaar. Dat is terecht een punt van zorg, met de komende decentralisaties in het zorg- en welzijnsdomein in het vooruitzicht. Sowieso is een raadslid kwetsbaar door de beperkte tijd waarin een raadslid relevante kennis kan opdoen. Daarom, minister Plasterk: het is tijd voor fulltime raadsleden, die voldoende tijd hebben om alle benodigde kennis en vaardigheden onder de knie te krijgen. Geef het lokale bestuur die impuls en maak het raadslidsmaatschap weer aantrekkelijk!

 

Foto-sessie met Nathan, Hessel en mijzelf in Woudhuis, bij het Bolwerk.

Foto-sessie in Woudhuis, bij het Bolwerk

Fotograaf: @jellezeijl

Kandidaten CDA #GR2014

Dit zijn ze dan, de verkiesbare kandidaten van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2013.

CDA Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Wijziging algemene plaatselijke verordening en de Drank en Horecawet

Op donderdag 19 december bespreekt de gemeenteraad van Apeldoorn de algemene plaatselijke verordening (hierna: apv). Een bepaling in de apv is een door de gemeente uitgevaardigde regel die voor alle burgers geldt. Onderwerpen die daarin geregeld zijn onder andere sluitingstijden horeca, evenementen, geluidshinder en nog veel meer. De verordening is ingrijpend vernieuwd.

Het is goed om eens in de zo veel tijd fundamenteel te kijken naar alle bepalingen in de apv, met name of zij nog actueel zijn. In dit geval is een ‘model’-apv van de Vereniging Nederlandse Gemeenten als voorbeeld genomen, en zijn de ‘eigenheden’ van de oude Apeldoornse apv daarin meegenomen. De CDA-fractie is op de meeste punten tevreden met de manier waarop deze apv is vormgegeven. Met name het uitgangspunt van deregulering spreekt ons zeer aan. Het is niet zinnig om bepalingen te hanteren in de apv die in de praktijk niet worden gehandhaafd of niet meer aansluiten bij de problematiek van deze tijd. Read More →

Inzicht in gemeentelijk vastgoed

Donderdag 26 september sprak de gemeenteraad over de stand van zaken ten aanzien van het gemeentelijke vastgoed. Een terrein waarop sinds een aantal jaren flink op is geïnvesteerd. Met name op professionalisering, inzicht en centralisatie van het bezit van vastgoed. In 2010 heeft de Apeldoornse gemeenteraad besloten tot de vorming van het Vastgoedbedrijf Apeldoorn (VGA). Read More →