• Week van de wethouder #3

  Wederom een #weekvandewethouder, met een greep van de gesprekken en bijeenkomsten van afgelopen week.

  🔹Donderdagmiddag woonde ik in Dordrecht een themabijeenkomst van het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ over het thema ‘publieke gezondheid als investering voor bestaanszekerheid, gezondheid en kansengelijkheid’.

  🔹De jaarlijkse Wethoudersconferentie van de Wethoudersvereniging werd dit jaar in Orpheus gehouden. Vlakbij huis dus! Jeroen van Gool en zijn collega’s hadden een prachtig programma opgezet, o.a. met een verhaal van Eva Rovers over burgerberaden, Gerrit Hiemstra, Marc Bessems en Huri Sahin. In de middag heb ik een interessant gesprek over het rapport ‘Regionale samenwerking: Droomland of Niemandsland?’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur, begeleid door Peter Verheij RA MSc.

  🔹Tijdens de commissie Ruimte van de Papendrechtse gemeenteraad ontstond een goede discussie over de Groeiagenda Drechtsteden en op welke wijze de raad bij de nieuw te vormen Groeiagenda betrokken wil zijn. Ik ben er blij mee dat de raad aan tafel wil om de Papendrechtse ambities in de regio waar te maken.

  🔹De verbouwing van het gemeentehuis van de Gemeente Papendrecht om de de Bibliotheek AanZet een mooie plek te geven, is in volle gang. Nog even en de bibliotheek kan zelf aan de gang met de inrichting en verhuizing. Deze week werd ik ambtelijk bijgepraat over de markeringen en uitingen op het gemeentehuis. Belangrijk om zichtbaar te maken dat de bibliotheek op deze centrale plek zit.

  🔹De vorming van de Hervormingsagenda Jeugd, een product van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VNG, clientvertegenwoordigers en professionals, baart me zorgen. Het beeld aan het begin was dat we het jeugdstelsel dusdanig kunnen hervormen dat de kwaliteit beter wordt. Het lukt alleen maar niet om het gesprek te starten over hoe we het jeugdstelsel voor ons zien, en vervolgens te concluderen welke financiën daar bij horen. Zolang die twee zaken aan elkaar gekoppeld blijven, komen we geen stap verder.

  Daarom ging ik over deze zorgen in gesprek met een aantal wethouders en kamerlid Rene Peters. Perfect georganiseerd door Benno de Ruiter.

  🔹Vrijdagochtend organiseerde de Provincie Zuid-Holland een bijeenkomst voor Zuid-Hollandse wethouders met portefeuille cultuur, met gedeputeerden Willy de Zoete en Frederik Zevenbergen. Dat werd een waardevol gesprek over de kwetsbaarheid van cultuur en het verenigingsleven, hoe we deelname aan cultuur kunnen stimuleren en welke kansen er liggen door de samenwerking in de regio op te zoeken.

  🔹Het gesprek met VNG, de Vereniging Zuid-Hollandse gemeenten en Leonard Geluk over de toekomststrategie van de VNG was relevant en boeiend. Met name over vragen als: hoe gaat het met de overheid anno 2022, wat is goede (lokale) overheid en wat is er nodig om de verhouding lokale – landelijke overheid te versterken.

 • Week van de wethouder #2

  Veel dank voor jullie positieve reacties op mijn post van vorige week. Iets om er in te houden! #weekvandewethouder

  🔹Dinsdag werd bekend dat de Papendrechtse gemeenteraad Margreet van Driel heeft voorgedragen als nieuwe burgemeester van Papendrecht. Van harte gefeliciteerd en heel hartelijk welkom aan haar! Knap staaltje werk van de vertrouwenscommissie en waardering voor de wijze waarop Leon van den Dool die heeft voorgezeten.

  🔹Deze hele week werden het Drierivierenpunt en de vier grote bruggen en iconen van de Drechtsteden letterlijk in het licht gezet. Om de economische en maatschappelijke waarde van de Drechtsteden letterlijk te laten zien. De aftrap was vanaf de fantastische locatie GKN Fokker in Papendrecht, perfect georganiseerd door Smart Delta Drechtsteden.

  De lichten vertellen het verhaal voor de dramatische gebeurtenis van 600 jaar geleden, toen de Sint Elisabethsvloed de Drechtsteden deed overstromen. De strijd met het water heeft de regio lange tijd getekend (en nog). Meer weten? www.spotlightson.nl

  🔹Woensdagavond ging ik, met collega Jaco van Erk, in gesprek met de Papendrechtse sportverenigingen over de impact van de energiecrisis. Vooral om te luisteren naar de noden die er zijn. De enorme stijging van de energierekening zijn de grootste zorg, maar ook of jonge en oudere sporters de contributie nog wel kunnen betalen.

  Het Rijk moet echt bijspringen voor het te laat is, maar doet dat nog onvoldoende (en het duurt te lang!). Tussentijds staan we als gemeente naast deze verenigingen om te helpen waar dat nodig is.

  🔹Één keer per maand, op donderdag, vergadert het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. Namens het college van de Gemeente Papendrecht ben ik lid van het algemeen bestuur. Afgelopen vergadering stond vooral in het teken van de behandeling van de tussentijdse rapportage en een aantal programmaplannen.

  🔹Met collega Sophia De Keizer ging ik op bezoek bij een van de wereldspelers waar we als Nederland en Papendrecht enorm trots op mogen zijn, Boskalis Nederland. Wat een prachtig bedrijf, met mooie projecten. Met hen hebben we onder andere gesproken over de recente ontwikkelingen bij het bedrijf, de verbinding tussen het bedrijf en de regio en waar we elkaar kunnen helpen. Vanuit mijn portefeuille regio & samenwerking heel relevant om hier aan te haken.

  🔹Maandag maakte ik kennis met michiel van der vlies. Hij is bestuurder bij MEE-Vivenz. Waardevol om kennis te maken met een welzijnsorganisatie die allerlei activiteiten ontplooit op het gebied van opvoeden, mantelzorg, armoede, enzovoort.

 • In maart 2023 gaan we weer naar de stembus, voor het derde jaar op rij. Niet alleen voor de Provinciale Staten, en daardoor indirect ook voor de Eerste Kamer, maar ook voor de algemeen besturen van de 21 waterschappen die ons land rijk is.

  Hoewel de oudste (functionele) bestuurslaag van Nederland – het waterschapsbestuur of (hoog)heemraadschap – nogal op de achtergrond acteert, is de waterschapssector al decennialang in beweging. Niet alleen door opschaling, maar ook door discussies over bestuurlijke vormgeving en inrichting.

  Sinds 2015 worden de verkiezingen voor de waterschappen tegelijkertijd met die van de Provinciale Staten georganiseerd. Het effect was dat de opkomst gelijke tred hield (bijna) met de opkomst van de Provinciale Statenverkiezingen. In tegenstelling tot daarvoor. De belangstelling en opkomst voor de waterschapsverkiezingen was treurniswekkend. Sinds 2008 kunnen ook politieke partijen meedoen met de waterschapsverkiezingen. Daarvoor stonden er losse namen op de stembiljetten. Die ‘politisering’ heeft wel degelijk gezorgd voor meer debat in de waterschapsbesturen.

  Ik wil hier geen discussie opwerpen over de noodzaak van een aparte bestuurslaag voor de watertaken. De belangenafweging voor schoon, veilig en voldoende water verdiend mijns inziens namelijk wel degelijk een apart, functioneel, politiek bestuur. Eerdere (internationale) rapporten, bijvoorbeeld het OESO-rapport, onderschrijven de belangrijke rol van de waterschappen in het waterbeheer en markeren het als een voorbeeld van goed ‘watergovernance.’

  Deze bijdrage schrijf op een bankje aan het water in mijn geboorteplaats Oudeschild op Texel. Het zegt veel over mijn passie voor water en waterbeheer. Water zit voor altijd in mijn aderen. Niet voor niets werkte ik jarenlang voor een waterschap. Daar heb ik genoten van een trotse sector die geweldig werk doet voor de toekomst van Nederland.

  Tijdens mijn vorige baan voor de CDA Bestuurdersvereniging heb ik veel waterschapsbestuurders mogen ontmoeten. Elke keer viel me de passie voor het thema waterbeheer op. Vaak zijn waterschapsbestuurders hardwerkende, inhoudelijk gedreven, mensen. Daar heb ik veel waardering voor.

  Toch wil ik de vraag opwerpen wat de meerwaarde is van CDA-deelname in de 20 waterschapsbesturen? Een aantal noties:

  1. Het valt op dat de meeste aandacht uitgaat naar het debat over governance-thema’s als het belastingstelsel van de waterschappen en over de samenstelling van het algemeen bestuur cq. de geborgde zetels. In tegenstelling het vraagstuk van waterbeheer zelf. De vraag is natuurlijk hoe dat komt. Genoemde thema’s zijn belangrijk, daar niet van. Maar thema’s zoals droogte, bodemdaling, energietransitie vragen op z’n minst om een groter debat in de waterschapsbesturen en een antwoord vanuit het CDA (Ik doe hier een aantal CDA-waterschapsfracties te kort. Het gaat om het totaalplaatje). Komt het door een gebrek aan een gedeeld antwoord op deze thema’s? Hoe komt het dat deze thema’s vaak technocratisch en ambtelijk worden aangevlogen door onze bestuurders? Of is er een gebrek aan een gedeelde CDA-visie en ideeenarmoede op deze onderwerpen?

  2. De dominante positie van CDA-bestuurders in dagelijks besturen neemt af. Waar het CDA in de periode 2015-2019 nog in een enkel dagelijks bestuur ontbrak, is dat vanaf 2019 bij meer dan de helft van de waterschapsbesturen het geval. Vaak had dat te maken met een zetelverlies bij de verkiezingen. Zetels die vaak terechtkwamen bij waterschapspartijen als Water Natuurlijk en de Algemene Waterschapspartij. Er speelde ook een andere oorzaak: navraag bij andere partijen legde bloot dat het CDA bij een aantal waterschappen te veel de agrarische belangen diende. Voor een deel is dat – gezien de aard van een waterschapsgebied – te verklaren, voor een groter deel niet. En als de agrarische geborgde zetel al in het dagelijks bestuur zat (minimaal 1 geborgde fractie moet wettelijk gezien in het dagelijks bestuur), werd dat ‘teveel van het goede’.

  3. Vanuit de landelijke partijstructuren (landelijk bestuur, fractie, communicatie en campagne) was en is er weinig aandacht voor de waterschapsbesturen en het waterthema in zijn algemeenheid. Ik durf de stelling aan dat het gros van de waterschapsbestuurders niet bekend zijn in ‘Den Haag’, en dat een bredere visie op het Nederlandse waterbeheer ontbreekt.

  Deze noties rechtvaardigen de eerder gestelde vraag wat de meerwaarde is van CDA-deelname in waterschapsbesturen. Zijn we echt vanuit onze ziel bereid om de toekomst van het waterbeheer vorm te geven? Of geeft de partij liever prioriteit aan andere thema’s? Ik schat overigens in dat meer partijen last hebben van dit vraagstuk.

  De CDA-kernwaarde rentmeesterschap is een prachtige basis om een visie op de toekomst van het waterbeheer in Nederland vorm te geven. In die zin zijn we als partij op een kruispunt aangekomen: of we geven die toekomstvisie op het waterbeheer vorm, of we stoppen als partij met deelname aan de waterschapsverkiezingen.

  (deze bijdrage is ook gepubliceerd in het tijdschrift Bestuursforum).

 • Eind februari 2022 was ik te gast bij Omroep Gelderland om te spreken over bedreigde raadsleden.

  Hoewel de interviewster het direct persoonlijk wilde maken (vertel over je eigen bedreiging!), gaat het mij vooral om wat anders: dat elke bedreiging in potentie een beïnvloeding is van de democratie.

  In gesprek bij Gld Stemt over bedreigde raadsleden

  Bedreigingen van raadsleden

  Vanuit mijn werk voor de Bestuurdersvereniging van mijn politieke partij kom ik vaak in aanraking met raadsleden, wethouders of andere politieke ambtsdragers die te maken hebben met bedreigingen. Bedreigingen in allerlei vormen. Bijvoorbeeld online, via de mail of sociale media. Of doordat ze een dreigbrief krijgen. Een steen door de ruit. Poging tot brandstichting. Een intimiderende opmerking of een ei naar je hoofd. Stuk voor stuk voorbeelden die een grote persoonlijke impact hebben op de persoon. Alleen daarom al verwerpelijk en strafbaar.

  Maar er speelt meer. Elke bedreiging of intimidatie kan tot gevolg hebben dat een volksvertegenwoordiger anders besluit. Dan wel doordat het raadslid toch maar tegen stemt vanwege de angst voor persoonlijke consequenties, dan wel dat de belangen van de dreiger bewust achterwege worden gelaten in de afweging.

  Bij Omroep Gelderland kwam de vraag op tafel of het niet ‘gewoon’ bij het vak van raadslid hoort. Nee! Nooit. Ik schrok van de vraag. Hoe kunnen we accepteren dat bedreigingen en intimidatie kunnen leiden tot verzwakking van de lokale democratie? Dat mag nooit gebeuren.

  Geen haat in de raad

  De vraag is natuurlijk hoe het komt, dat het aantal bedreigingen aan volksvertegenwoordigers toeneemt. Overigens is de toename vooral online te zien. Ligt het in de verharding van de samenleving? Ik denk het wel. Heeft het te maken met verruwing van het debat in de Tweede Kamer of (sommige) gemeenteraden? Zeker wel!

  Daarom heb ik ook van harte het manifest ‘Geen haat in de raad’ ondersteund. Als raadsleden moeten we het goede voorbeeld geven. In de Haagse politieke praktijk worden scheldpartijen, bedreigingen en verdachtmakingen als normaal gevonden. Dan is het niet gek dat een gedeelte van onze inwoners dat gedrag als normaal gaan zien. Daarom mag deze verharding niet in Apeldoorn optreden. Daar mag u mij op aanspreken.

  Breder samenlevingsprobleem

  Het is niet alleen een probleem van de politiek. De verharding en verhuftering van de samenleving is iets wat ambtenaren, boa’s, politieagenten, GGD-medewerkers, journalisten en vele anderen vrijwel dagelijks ervaren. In Apeldoorn zijn nu in relatief korte tijd meerdere bedrijven overvallen, zoals laatst wederom een cafetaria.

  Ik ging in januari dit jaar in gesprek met een cafetaria-eigenaar om het hierover te hebben.

  Het is niet voor niets dat het voor het CDA Apeldoorn een van de campagne-thema’s is. De toenemende verharding in de samenleving is een zorg. We moeten weer leren om met elkaar te samenleven, om respect te hebben voor elkaar. En waar kunnen we dat beter leren dan in de buurt, op de sportvereniging of op school?

 • Een lokale democratie die dicht bij de leefwereld van mensen staat, dat zou het ideaal moeten zijn. We zien dat de realiteit anders is. Niet om te somberen, maar de kwaliteit en effectiviteit van de lokale democratie staat onder druk. En dat schreeuwt om een antwoord. 

  De lokale democratie staat onder druk. Ik zie in de lokale democratie vier, voor dit stuk, relevante trends: 

  (1) De trend in het Nederlandse bestuurlijke bestel is centralisatie. Ondanks decentralisatie bewegingen in onder andere het sociale domein worden er steeds meer zaken op landelijk niveau geregeld. Gemeenten en provincies worden meer en meer uitvoeringsorganisaties van het Rijk. Met een tekort aan financiële middelen, zoals voor de jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning. 

  (2) Het uitvoeren van taken van gemeenten worden complexer en complexer. In beginsel is dat niet erg, maar het vraagt wel om volksvertegenwoordigers en bestuurders die in staat worden gesteld om hun rol en taak te vervullen. En we zien in gemeenteraden steeds meer moeite om het gesprek te voeren over de thema’s die inwoners raken. 

  (3) Er is een wirwar aan regionale samenwerkingsverbanden met een beperkte democratische legitimatie ontstaan. Gemeenteraadsleden vinden dit al complex, laat staan dat inwoners weten wat daar gebeurt. Dit ‘niemandsland’ (zoals de Raad voor het Openbaar Bestuur dit al noemde) zorgt voor uitholling van het lokale en decentrale bestuur. 

  (4) Inwoners hebben al langer niet het gevoel dat het gemeentebestuur er voor hen is. Ook lokaal staat de relatie tussen inwoner en overheid onder druk. Laten we eerlijk zijn. Te lang zijn er vrij defensieve antwoorden gegeven als het gaat om een gedegen visie op het lokale bestuur en de ontwikkeling ervan. In Frankrijk heeft de regering het lef gehad om de bestuurlijke indeling in 2016 te hervormen door regio’s samen te voegen. De bestuursstructuur en -cultuur in Frankrijk is niet te vergelijken met Nederland, maar het zou ons moeten zeggen dat ons bestuurlijk huis niet eeuwigdurend kan bestaan. 

  Democratie vraagt om organisatie dichtbij de leefwereld van mensen

  Ik realiseer me dat het functioneren van de lokale democratie van meer afhangt dan alleen structuren. Bij structuurdiscussies wordt al snel gesproken over opschaling. Dat is niet mijn ideaal. Een bestuursorgaan en de daarbij horende ondersteunende organisatie dient voldoende kracht hebben om taken en verantwoordelijkheden op te pakken. En grotere organisaties zijn nu eenmaal beter in staat om kwetsbaarheden op te vangen. 

  Maar daar gaat het niet over. De toekomst is aan lokale en regionale gemeenschappen. En democratie moet zoveel mogelijk aansluiten bij de leefwereld van mensen en de samenleving. Omdat de overheid altijd dienend is aan de gemeenschap. De overheid is primair om de kwaliteit van leven in de ‘cirkels’ waar mensen leven te versterken.

  De leefwereld van mensen bevindt zich in buurten, wijken en dorpen. Daar is ontmoeting, is men actief in verenigingsverband, of anderszins. Voor grotere voorzieningen is de nabij gelegen centrumplaats beschikbaar. De stad heeft een centrale plek gekregen in de regio. De stad wordt ten opzichte van de natiestaat al langer meer kracht toegedicht, onder andere door de politicoloog Benjamin Barber. (2012).

  Kortom, leefwerelden van inwoners zouden centraal moeten staan. Die aansluiting tussen gemeenschap en overheid is er op veel plekken niet. Herindelingen zijn vaak het resultaat geweest van het ontbreken van bestuurskracht, en de vraag over leefwereld wordt zelden gesteld. Het woord ‘gemeente’ verwijst naar ‘gemeenschap’, of zoals men in Frankrijk ‘commune’ gebruikt. En is een gemeente die op elk beleidsthema een ander samenwerkingsverband in de regio heeft een voorbeeld van een overheid die aansluit bij de leefwereld van mensen? 

  Het antwoord is nee. 

  Daarom wil ik een lans breken voor de hervorming van ons bestuurlijk stelsel, en wel met de volgende drie componenten: 

  (1) Maak mogelijk dat dorpen, wijken en steden een gemeente kunnen vormen met een beperkt takenpakket en een beperkte (bestuurlijk en ambtelijke) organisatie. Gericht op het vertegenwoordigen van de belangen van inwoners op de andere bestuurslagen. 

  (2) Vorm een grotere bestuurslaag (ik wil wegblijven bij een woordendiscussie, maar noem het departement, het (Duitse) ‘Kreis’, stadstaat of iets anders) rondom de steden of centrumdorpen in Nederland, met verregaande bevoegdheden op fysiek en sociaal domein, met financiële slagkracht en sturingsmogelijkheden op gemeenten. Dit om de slag- en bestuurskracht van kleinere gemeenten op te vangen. Alle huidige samenwerkingsverbanden kunnen een plekje krijgen in deze bestuurslaag. 

  (3) Maak het mogelijk dat de decentrale bestuurslagen kunnen verschillen in bevoegdheden en taken, zolang taken maar zijn belegd op een van de bestuurlijke niveaus. Deze zogenaamde differentiatie is in het Verslag Van Zwol (2021) ook als zodanig benoemd. 

  Slotopmerkingen

  Ik weet dat discussies over het bestuurlijke huis van Nederland gevoelig leggen, net als pogingen om bestuursorganen zoals de burgemeester en de gemeenteraad anders te organiseren. Echter, met een samenleving in transitie, en met gemeenschappen en mensen die een overheid wensen die hun leefwereld begrijpt, is het tijd om de leiding te nemen in het debat over de toekomst van het Nederlandse decentrale bestuurlijke stelsel.