Algemene beschouwingen CDA november 2015

Hieronder staat de bijdrage die ik heb uitgesproken bij de Algemene Politieke Beschouwingen 2015.

‘Een zwaluw maakt nog geen zomer, maar de lente is wel begonnen in Apeldoorn.’

Dat is de gedachte die de begroting oproept bij de CDA fractie. Ik wil in deze beschouwing ingaan op de vluchtelingenproblematiek, de financiën, het aantal arbeidsplaatsen in Apeldoorn, de toekomst van het onderwijs, de vitaliteit van de Veluwe, en verduurzaming van sportverenigingen.

Apeldoorn levert zijn aandeel in de oplossing van mondiale vluchtelingenproblematiek. Daar zijn we blij mee. Enkele maanden geleden namen wij hierover besluiten. Het CDA vindt dat wij blijvend het gesprek hierover moeten voeren. Er leven bij mensen zorgen over integratie. Verdringing van zowel woonruimte als banen, en orde en veiligheid. We zijn bezorgd dat dit tot tweedeling leidt. Wij rekenen het tot onze taak om signalen hierover op te pakken, en de zorgen van mensen serieus te nemen.

Financiële beschouwing
De financiële toestand van Apeldoorn verbetert. Het college heeft goed gelobbyd omtrent de risico’s bij de herverdeling van het gemeentefonds. Ook door herstel van de financiën bij de rijksoverheid is Apeldoorn iets beter af. Bij de behandeling van de voorjaarsnota zag het er nog somber uit.

Financieel herstel blijft echter centraal staan. We lopen in op de doelstelling hieromtrent, maar het herstel is broos en de risico’s zijn groot. Waakzaamheid is geboden.

Toch is de CDA-fractie blij dat er ruimte is ontstaan om te investeren in de samenleving. Na alle jaren van bezuinigingen is dit het eerste jaar dat we kleine investeringen kunnen doen.

De investeringen in evenementen, sport en het gevelfonds onderschrijven we dan ook van harte. Dit zijn gerichte investeringen, gebaseerd op het coalitieakkoord.

Om dit jaar geen forensenbelasting in te voeren beschouwen we als een erg goede keuze. We gaan er vanuit dat invoering in 2017 ook niet nodig is.

Arbeidsplaatsen en economische groei
Wij kiezen voor een eerlijke economie waar werken loont. Een baan geeft voldoening en verhoogt de betrokkenheid bij de samenleving. Ondanks het herstel van de economische groei is het afgelopen jaar het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente Apeldoorn gedaald. De ambitie om 100.000 arbeidsplaatsen te halen vraagt dus om dubbel zoveel inzet.

Vooral door het binnenhalen van bedrijven die voor werkgelegenheid zorgen. De passage in de begroting over de rode loper voor bedrijven is een eerste aanzet, maar ons inziens niet genoeg. De inzet moet steviger. Ook vragen we in dit kader nogmaals aandacht voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Vitaliteitsplan onderwijs
In juni heeft de CDA-fractie gevraagd om een vitaliteitsplan voor het onderwijs.

De verwachting is dat het aantal leerlingen daalt. Wij vinden het belangrijk dat de scholen en de gemeente afspraken maken over vitale en eigentijdse onderwijsvoorzieningen in de toekomst.

Voor de CDA-fractie zijn er 4 uitgangspunten, waar de gemeente en de scholen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben:

  1. een goede spreiding van onderwijsvoorzieningen en een doelmatig gebruik van scholen;
  2. onderwijs dat past bij het economisch profiel van Apeldoorn;
  3. aandacht voor individuele zorgen van leerlingen;
  4. de ontwikkeling van integrale kindcentra van 0-12 jaar.

Het college heeft aangegeven al het komend jaar te willen investeren in schoolgebouwen. Wij vinden het terecht dat daarbij voorrang wordt gegeven aan de in het verleden gedane toezeggingen aan een aantal kleine christelijke scholen.

Als het gaat om de jaren 2017 en daarna, dan vinden wij dat de afspraken met de scholen gemaakt moeten worden op basis van de zonet genoemde 4 uitgangspunten.

Wij overwegen hiervoor met een motie te komen.

Sociaal domein
Wij weten nog niet hoe goed de gemeente Apeldoorn de nieuwe taken in het sociaal domein uitvoert. En we weten ook nog niet hoe de burger de veranderingen ervaart. We zijn benieuwd of ouderen nu echt langer thuis blijven wonen. Of ieder die huishoudelijke hulp nodig heeft, dat ook echt krijgt. Of er niemand tussen wal en schip valt. We wachten de evaluaties daarover af en zullen deze kritisch volgen. Het gaat wat ons betreft over de kwaliteit van de aangeboden zorg, gegeven de budgetten die we vanuit Den Haag daarvoor krijgen. Met het geld wat we er in steken, moet het zo goed mogelijk.

Een deel van de onzekerheid komende tijd ligt in de onduidelijkheid waarop de landelijke budgetten verdeeld gaan worden, de zogenaamde verdeelsleutel, met name rondom het beschermd wonen en sociale opvang. Het CDA vraagt hiervoor komende tijd de volle aandacht van het college om te voorkomende de budgetten voor Apeldoorn straks ontoereikend zijn om de noodzakelijke zorg te bieden. Wanneer dit budget ontoereikend zou blijken heeft dit grote consequenties voor de begroting, maar nog veel grotere consequenties voor de mensen die deze beschermde omgeving nodig hebben en diens naasten. Wij zullen dit komende tijd scherp volgenden waar nodig met de samenwerkende gemeenten optrekken.

Veluwe
De Veluwe als nummer 1 vakantiegebied in Nederland. Veilig toerisme op de Veluwe heeft onze bijzondere aandacht. Een toeristisch toplandschap moet ook veilig zijn. De recreatieparken zijn bedoeld om er te recreëren, maar op sommige parken zijn problemen. We steunen dus het college van harte om actie te ondernemen op dit vlak.

Het aanpakken van onveilige situaties kan niet zonder gelijktijdig in te steken op verbetering van het economisch perspectief van de parken. Het CDA roept het college daarom op om in nauw overleg met de provincie ook vanuit die insteek voortvarend te werk te gaan. We rekenen daarbij ook op de parkeigenaren. We steunen dus het college van harte om actie te ondernemen om deze problemen aan te pakken door over te gaan op handhaving. We overwegen een motie op dit punt.

Verduurzaming sportverenigingen
Gaat de veldverlichting van de voetbalclub op tijd uit? Hoe zit het met het rendement van de lampen? In Apeldoorn slaan sportverenigingen de handen ineen om energieverspilling tegen te gaan en waar mogelijk zelf groene energie op te wekken.

Per 1 januari kunnen zij een aanvraag indienen bij de nieuwe landelijke Subsidieregeling voor energiemaatregelen Sportclubs. Door de beperkte omvang van deze nationale regeling, € 6 miljoen, zullen niet alle ambities van Apeldoornse sportverenigingen gehonoreerd kunnen worden. Wij pleiten ook voor actie van de gemeente, zo mogelijk met ruggensteun van de provincie. Het CDA overweegt op dit punt een motie in te dienen.

Slotwoord
Concluderend, we hebben nog een flinke opgave om financieel herstel vorm te geven. Daar blijven we hard aan werken. Maar de lente is begonnen. Apeldoorn kan weer vooruitkijken. De samenleving verdient de investeringen die we voorstellen. En daar werkt het CDA van harte aan mee.

We wensen het college en de ambtelijke organisatie veel succes en wijsheid toe.