Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 op 7 juni jl. heb ik als fractievoorzitter namens het CDA de volgende algemene beschouwingen uitgesproken:

Terwijl Nederland langzaam maar zeker uit de crisis trekt, zijn er veel mensen die dat nog niet direct merken. Nog regelmatig zien we berichten in de krant over faillissementen en banenverlies. Dat zorgt voor onzekerheid. De veranderingen in de zorg, pensioenen die onder druk staan en een groot vluchtelingenvraagstuk dragen bij aan die onzekerheid.

Deze zaken vragen om antwoorden. Wij geloven in de kracht van de samenleving, en niet in een samenleving van ieder voor zich. Dat vraagt om verbinding en respect voor elkaar en geen scheldpartijen over en weer onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Dat vraagt om een overheid die investeert in de samenleving: daar ligt voor ons (ook in Apeldoorn) de oplossing.

In dat licht wil het CDA keuzes maken en prioriteiten stellen voor Apeldoorn.

Wij willen verantwoordelijkheid blijven nemen in het financieel herstel. Het is een verstandige keuze om de komende jaren de focus daarop te houden. Geen geld verspillen, maar gericht bouwen aan de toekomst van Apeldoorn. Het CDA wil fatsoenlijk met middelen omgaan. We onderschrijven de keuzes om de forensenbelasting en de indexering van subsidies te schrappen.

In het sociaal domein hebben we flinke stappen gemaakt. Een compliment aan de ambtelijke organisatie voor dit werk. Over 2015 is er een flink financieel voordeel op het sociaal domein. Wij staan achter de keuze om dit voordeel in een reserve te stoppen. Wij weten immers niet precies wat op ons afkomt, terwijl de risico’s onverminderd groot blijven. Dat is fatsoenlijk en behoedzaam met middelen en financiën omgaan. Maar vooral om te kunnen waarborgen dat eenieder die huishoudelijke hulp, jeugdzorg of begeleiding nodig heeft, dat ook kan blijven ontvangen.

Als er dan enige financiële ruimte is –wij blijven behoedzaam- dan onderschrijven we de twee prioriteiten in deze Voorjaarsnota: achterstallig onderhoud en duurzaamheid. Die keuzes spreken ons aan. Specifiek willen we het onderwerp handhaving bouwzaken benoemen, zodat burgers kunnen blijven rekenen op een overheid die gedane afspraken nakomt. Daarnaast vraagt de aanpak van de openbare ruimte aandacht, zowel de revitalisering van oudere wijken en het in stand houden van het openbaar groen.

Wij maken ons zorgen over de economische positie van Apeldoorn. Onderzoeken wijzen uit dat we ten opzichte van vergelijkbare steden onvoldoende succes op dit terrein boeken. Ik bedoel hier zowel de bedrijvigheid als het aantal banen. Al eerder hebben wij het college opgeroepen te investeren in het binnenhalen van bedrijvigheid.

De van oudsher grote pijlers in de werkgelegenheid zoals administratieve diensten en gedrukte media staan onder druk. Tegelijkertijd komen nieuwe activiteiten en industrieën op en die moeten we als gemeente gericht binnenhalen. Wij vragen het college om daar in Cleantechregioverband werk van te maken.

Verder zien wij graag een gemeente die de Apeldoornse bedrijvigheid optimaal ondersteunt om te kunnen ondernemen. Meer en meer krijgen wij ook signalen dat de gemeente meedenkt en belemmeringen weghaalt. Van belang is dat we aan de slag gaan met de bereikbaarheid van de binnenstad. Doorstroming op de ring en de centrumring, juist ook ten dienste van de bereikbaarheid van Omnisport, vraagt ook om een vlot proces in de aanleg van de spoortunnel bij de Laan van Osseveld.

Later dit jaar komen wij hier te spreken over verdere optimalisering van het gemeentelijk afvalbeleid. Mijn fractie zet in op hergebruik, doelmatigheid, dalende lasten voor de burger en ook keuzevrijheid. Voor hen die het restafval thuis in de grijze bak willen stoppen moet die mogelijkheid kunnen blijven bestaan.

Al eerder heeft de CDA-fractie aandacht gevraagd voor eenzaamheid onder ouderen. Het aantal eenzame ouderen groeit sterk. We willen hiervoor de daad bij het woord voegen en overwegen hiervoor een vervolgactie.

Voorzitter, de voorzieningen van sommige sporten behoeven in de nabije toekomst investeringen. Wij vinden sportverenigingen horen bij het cement van de samenleving. Daar horen goede voorzieningen bij. Het CDA wil van het college weten wat de opgave is voor het onderhoud van sportvoorzieningen in Apeldoorn en wat er nodig is om dit te realiseren. Op dit punt overweegt het CDA een motie.

Als afsluiting: in het begin van mijn betoog vroeg ik aandacht voor het stoppen van enkele negatieve ontwikkelingen. Als wij onze krachten bundelen en sterk staan kunnen wij als gemeentebestuur een verschil maken voor onze mooie stad en dorpen. Wij wensen de dienst en het college veel wijsheid en Gods zegen bij het uitvoeren van de taken.