• Hieronder staat de bijdrage die ik heb uitgesproken bij de Algemene Politieke Beschouwingen 2015.

  ‘Een zwaluw maakt nog geen zomer, maar de lente is wel begonnen in Apeldoorn.’

  Dat is de gedachte die de begroting oproept bij de CDA fractie. Ik wil in deze beschouwing ingaan op de vluchtelingenproblematiek, de financiën, het aantal arbeidsplaatsen in Apeldoorn, de toekomst van het onderwijs, de vitaliteit van de Veluwe, en verduurzaming van sportverenigingen.

  Apeldoorn levert zijn aandeel in de oplossing van mondiale vluchtelingenproblematiek. Daar zijn we blij mee. Enkele maanden geleden namen wij hierover besluiten. Het CDA vindt dat wij blijvend het gesprek hierover moeten voeren. Er leven bij mensen zorgen over integratie. Verdringing van zowel woonruimte als banen, en orde en veiligheid. We zijn bezorgd dat dit tot tweedeling leidt. Wij rekenen het tot onze taak om signalen hierover op te pakken, en de zorgen van mensen serieus te nemen.

  (meer…)

 • De wereldwijde vluchtelingencrisis is een belangrijk gespreksonderwerp in vele gesprekken. Het thema grijpt ons allen aan.

  De landelijke en Europese collega-politici staan voor een lastig vraagstuk. Waar wij ons bezig houden met het huisvesten van vluchtelingen, staan zij voor de taak om een oplossing te vinden voor het vluchtelingenprobleem. Ik wens hen daarbij veel wijsheid toe.

  Noodopvang vluchtelingen

  Apeldoorn levert een bijdrage aan de hulp van vluchtelingen door het beschikbaar stellen van huisvestingslocaties. En dat is goed, heel goed. Als vluchtelingen aan de deur kloppen, is het mijn grootste overtuiging dat je hen alleen al kunt helpen door een warm welkom. En dat warme welkom laten we in Apeldoorn met elkaar zien. Dat is de bijdrage die Apeldoorn levert, en de CDA-fractie is daar blij mee.

  400 vluchtelingen, met name mannen uit Syrië en Eritrea, zijn voor een half jaar gevestigd in een noodopvanglocatie. Een maand in de Americahal. En later, zo werd vrijdag jl. bekend, op de locatie op de ijsbaan achter Omnisport. Voor zover nu bekend, zal deze noodsituatie een half jaar duren.

  De CDA-fractie heeft de overtuiging dat als gemeenschap een bijdrage kunt leveren aan het huisvesten van vluchtelingen, dat het niet de vraag is of we dat moeten doen, maar hoe.

  Komst asielzoekerscentrum

  Die vraag hoe we dat doen wordt ook komende donderdag 24 september 2015 aan de gemeenteraad voorgelegd. We voeren al een aantal maanden een discussie met elkaar over het huisvesting van structurele huisvesting van vluchtelingen in een asielzoekerscentrum. De afgelopen maanden zijn in een zorgvuldig proces diverse locaties in beeld geweest en afgewogen. Een drietal locaties zijn daarvan nog in beeld. GGnet aan de Deventerstraat, Immendaal in Beekbergen en de voormalige politieacademie De Kleiberg in Orden.

  Alle locaties hebben voordelen en nadelen. Een ding staat vast: het vestigen van een groot aantal asielzoekers in een wijk of dorp heeft impact, grote impact. En dat betekent dat er heel veel energie gestoken moet worden aan het creëren van draagvlak, zowel bij omwonenden als bij de asielzoekers. Het bespreekbaar maken van veiligheid(sgevoel) en het organiseren van ontmoeting is daarbij cruciaal.

  Ook beschouwen wij de draagkracht van een wijk of dorp als belangrijk. De vraag is in hoeverre je van een wijk/dorp kunt vragen dat het inwonersaantal sterk vergroot wordt. De beschikbaarheid van ov-voorzieningen, winkels en gezondheidszorg in de buurt een belangrijk onderdeel van de afweging. Verder is het verstandig rekening te houden met de uitkomsten van het COA-onderzoek naar de potentie van de locaties.

  Het is een afweging tussen draagkracht en draagvlak van de omgeving, de beschikbaarheid van voorzieningen, de potentie van de locatie. Een lastige afweging, maar met de vluchtelingencrisis in ons achterhoofd een noodzakelijke.

  De CDA-fractie zal deze week een keuze gaan maken. Met de keuze van het college en de gemeenteraad zal het COA aan de slag gaan. Het hangt van de locatie af hoe snel het een en ander gerealiseerd kan worden.

  De onderliggende stukken voor de vergadering van 28 september 2015 zijn te vinden op het raadsinformatiesysteem van de gemeente Apeldoorn.

 • Afgelopen week heb ik samen met D66-collega raadslid Marco Wenzkowski schriftelijke vragen aan het college gesteld over de beschikbaarheid van laadpalen in Apeldoorn. We vinden het belangrijk dat het gebruik van elektrische- en hybride auto’s toeneemt, en dan kan worden gestimuleerd door onder meer het aanbieden van voldoende laadpalen.

  Regelmatig ontvangen wij echter signalen van bezoekers van onze binnenstad dat de laadpalen bezet zijn door auto’s of zelfs fietsen die niet voorzien zijn van een elektrische- of een hybride motor. Het effect hiervan is dat zij niet van de laadpaal gebruik kunnen maken, hetgeen uiteraard een onwenselijke situatie is.

  Eind 2013 heb ik hierover al schriftelijke vragen gesteld. Een van de toezeggingen destijds was het aanpassen van bebording en markeringen, om zo duidelijk te maken of een parkeerplaats is bedoeld voor een elektrische auto.

  Nu blijkt dat parkeerplaatsen bij laadpalen nog steeds onbedoeld bezet zijn door de klassieke auto. Wat ons betreft is handhaving nodig. De vraag is nu in hoeverre dat mogelijk is.

  De schriftelijke vragen zijn te downloaden op de website van de gemeente Apeldoorn.

 • Een jaar onderweg..

  De fractie is nu dik een jaar onderweg na de verkiezingen van maart 2014. We zijn inmiddels aan elkaar gewend geraakt, en de samenwerking met de wethouder, het college en de coalitiepartijen is goed. Ik wil u meenemen in de belangrijkste onderwerpen van afgelopen jaar.

  In de beoordeling van onze fractie is de financiële situatie van de gemeente nog steeds wankel. De gemeente moet door de grote risico’s nu al gaan anticiperen op nieuwe tegenvallers, omdat een doel centraal blijft staan: financieel herstel.

  Tegelijkertijd moet er ruimte blijven voor positieve zaken en ambities, zoals de ambities op het gebied van sport en evenementen, die Apeldoorn op de kaart zetten.

  CDA-fractie 2015We zijn in afwachting van de eerste evaluaties over hoe de veranderingen in de zorg worden ervaren. We wachten de evaluaties daarover af en zullen deze kritisch volgen.

  Het zal u niet ontgaan zijn dat Apeldoorn zich opmaakt voor de komst van een azielzoekerscentrum. De fractie is het eens met de insteek van de burgemeester: als vluchtelingen om een plek vragen, dan behoort een gemeente als Apeldoorn daar aan bij te dragen. We denken wel dat het verstandig is te kijken naar draagvlak in en draagkracht van een wijk of dorp. Een azc past niet overal. In een zorgvuldig proces zoeken we naar de meest optimale locatie.

  We blijven voor u de christendemocratische uitgangspunten uitdragen: voor een veilige samenleving, een financieel degelijk bestuur, met oog voor goede zorg en kwaliteit in de ruimtelijke leefomgeving.

  De fractie wenst u een fijne vakantieperiode toe.

  Dit artikel verschijnt ook in de nieuwsbrief van het CDA Apeldoorn

 • ‘De financiële situatie van de gemeente is nog steeds wankel. De gemeente Apeldoorn moet door de grote risico’s nu al gaan anticiperen op nieuwe tegenvallers.’ Dat was de kernboodschap van het CDA bij de behandeling van de voorjaarsnota (VJN). Tegelijkertijd moet er ruimte blijven voor ambities zoals sport en evenementen om Apeldoorn op de kaart te blijven zetten. Hieronder treft u de complete bijdrage van de CDA-fractie aan het debat.

   

  Apeldoorn heeft te maken met onzekerheden, in het sociaal domein, en door een onduidelijke koers vanuit de rijksoverheid. Deze voorjaarsnota is er daardoor een zonder al te veel ambitie, zonder visie en met veel open einden.

  Deze VJN laat ons zien dat Apeldoorn met alle risico’s nog steeds een doel centraal heeft staan: financieel herstel. Dat is en blijft de uitdaging voor de komende jaren.

  Tegelijkertijd moet er ruimte blijven voor positieve zaken en ambities. Ik noem bijvoorbeeld de ambities op het gebied van sport (zoals de Giro en het WK Beachvolleybal) en evenementen, die Apeldoorn op de kaart zetten.

  Risico’s

  De financiele situatie van de gemeente is nog steeds wankel. Het college signaleert in de VJN de nodige risico’s. Er moet snel gehandeld kunnen worden als er tegenvallers ontstaan. We vinden het daarom slim van het college om nu alvast te zoeken naar de ruimte in de begroting om tegenvallers op te vangen. Voor het CDA zijn de afspraken in het coalitieakkoord hierbij leidend. Bij onverhoopte tegenvallers blijven we in eerste instantie zoeken naar een oplossing in het domein zelf.

  Sociaal domein

  Het is onduidelijk is hoe de gemeente Apeldoorn presteert in het sociaal domein en hoe de burger de veranderingen ervaart. We horen soms alarmerende berichten, en het is moeilijk te bepalen of dat nu structurele problemen zijn of overgangsproblemen. Het is nog te vroeg om uitspraken over Apeldoorn, omdat evaluaties nog niet beschikbaar zijn. We zijn benieuwd hoe de zorgbehoevenden de transities ervaren, of ouderen nu echt langer thuis blijven wonen. Of ieder die huishoudelijke hulp nodig heeft dat ook echt krijgt. Of er niemand tussen wal en schip valt. We wachten de evaluaties daarover af en zullen deze kritisch volgen.

  Trendbrief

  We zijn blij met de eerste trendbrief in deze vorm. Het geeft een beeld over hoe het met Apeldoorn gaat. Tegelijkertijd constateren we dat deze trendbrief op zichzelf staat. Het zou mooi zijn als we deze trends ook kunnen koppelen aan (nieuwe) beleidsdoelstellingen. Dan krijgt deze trendbrief pas echt waarde. Aan het college daarom de volgende vraag: in hoeverre neemt het college deze trends mee in de begroting?

  Economie en arbeidsplaatsen

  De economie trekt aan, en dat is goed nieuws. Toch zijn er ook hier zorgen. Terecht stelt dat het college dat de daling van het aantal arbeidsplaatsen in Apeldoorn gestopt moet worden. De laatste berichten geven aan dat het niet meer om een lichte, maar om een stevige neerwaartse trend gaat. Werk is het middel om te participeren. Daarom verwachten we dat het college in de MPB stevig ingaat op deze problematiek en de nodige concrete maatregelen hierbij aankondigt. Regionale samenwerking is hierbij van groot belang, evenals het binnenhalen van bedrijven die voor werkgelegenheid zorgen (rode-loperbeleid). De wethouder economische zaken zal hierin een stevige rol moeten pakken.

  Rol Rijksoverheid

  Het CDA wil zijn teleurstelling uiten over de rol van de rijksoverheid in de zorgtransitie en de financiering daarvan. De discussie over de herinrichting van het gemeentefonds doet de wenkbrauwen fronsen. Het objectieve verdeelmodel kent te grote negatieve effecten op de Apeldoornse begroting, zeker als je je realiseert dat er met de decentralisaties al met een flinke korting afgeleverd zijn aan de gemeenten. Gemeenten hebben te weinig mogelijkheden om de eigen inkomsten te reguleren om flexibel om te gaan met de flinke kortingen op de inkomsten uit het gemeentefonds. Als klap op de vuurpijl is de meicirculaire te laat en zijn de bandbreedtes wel erg groot. Op deze wijze is het voor ons als Raad lastig om zorgvuldig kaders mee te geven en te begroten. Onze complimenten voor de wijze waarop het college de lobby vormgeeft om de effecten van het objectief verdeelmodel te minimaliseren.

  Dit bericht is ook op de website van het CDA Apeldoorn verschenen.