Sportclubs handhaven op alcohol? Alleen in redelijkheid.

De CDA fractie heeft, in samenwerking met de VVD, Groenlinks en Leefbaar Apeldoorn een motie ingediend tijdens de gemeenteraad van 27 november jl., om ervoor te zorgen dat er een oplossing wordt gevonden voor het probleem dat sportverenigingen om ondoorgrondelijke redenen worden gehandhaafd op het verstrekken van alchohol.  Verschillende sportverenigingen de afgelopen tijd zijn geconfronteerd met handhaving op activiteiten, waaruit blijkt dat er een ‘enge’ interpretatie heeft plaatsgevonden van aankondigingen van activiteiten met verkoop van alcohol.

Sinds 1 januari 2013, met de invoering van de Drank en Horecawet, is de gemeenteraad verplicht regels te stellen ter voorkoming van oneerlijke mededinging door paracommerciële instellingen (zoals sportverenigingen) ten opzichte van de reguliere commerciële horeca. Om die reden is in de APV, artikel 2:34B, tweede lid, geregeld, dat ‘er geen alcoholhoudende drank verstrekt mag worden tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en/of bijeenkomsten voor personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteit van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

Het CDA vindt dat sportverenigingen ook activiteiten moeten kunnen organiseren om niet-leden (zoals ouders, vrijwilligers) te betrekken bij de vereniging. Aan de andere kant blijven we vinden dat sportverenigingen geen activiteiten of evenementen mogen organiseren die geen directe link met de kernactiviteit hebben (lees: bruiloften, verjaardagen of feesten met winstoogmerk). In de praktijk blijkt er onduidelijkheid te zijn over de interpretatie van de afspraken tussen gemeente, horeca en sportverenigingen.

Daarom het verzoek aan het college: ga in gesprek met horeca en sportverenigingen om deze onduidelijkheid in het grijze gebied weg te nemen.