Tag: cda

 • ‘De financiële situatie van de gemeente is nog steeds wankel. De gemeente Apeldoorn moet door de grote risico’s nu al gaan anticiperen op nieuwe tegenvallers.’ Dat was de kernboodschap van het CDA bij de behandeling van de voorjaarsnota (VJN). Tegelijkertijd moet er ruimte blijven voor ambities zoals sport en evenementen om Apeldoorn op de kaart te blijven zetten. Hieronder treft u de complete bijdrage van de CDA-fractie aan het debat.

   

  Apeldoorn heeft te maken met onzekerheden, in het sociaal domein, en door een onduidelijke koers vanuit de rijksoverheid. Deze voorjaarsnota is er daardoor een zonder al te veel ambitie, zonder visie en met veel open einden.

  Deze VJN laat ons zien dat Apeldoorn met alle risico’s nog steeds een doel centraal heeft staan: financieel herstel. Dat is en blijft de uitdaging voor de komende jaren.

  Tegelijkertijd moet er ruimte blijven voor positieve zaken en ambities. Ik noem bijvoorbeeld de ambities op het gebied van sport (zoals de Giro en het WK Beachvolleybal) en evenementen, die Apeldoorn op de kaart zetten.

  Risico’s

  De financiele situatie van de gemeente is nog steeds wankel. Het college signaleert in de VJN de nodige risico’s. Er moet snel gehandeld kunnen worden als er tegenvallers ontstaan. We vinden het daarom slim van het college om nu alvast te zoeken naar de ruimte in de begroting om tegenvallers op te vangen. Voor het CDA zijn de afspraken in het coalitieakkoord hierbij leidend. Bij onverhoopte tegenvallers blijven we in eerste instantie zoeken naar een oplossing in het domein zelf.

  Sociaal domein

  Het is onduidelijk is hoe de gemeente Apeldoorn presteert in het sociaal domein en hoe de burger de veranderingen ervaart. We horen soms alarmerende berichten, en het is moeilijk te bepalen of dat nu structurele problemen zijn of overgangsproblemen. Het is nog te vroeg om uitspraken over Apeldoorn, omdat evaluaties nog niet beschikbaar zijn. We zijn benieuwd hoe de zorgbehoevenden de transities ervaren, of ouderen nu echt langer thuis blijven wonen. Of ieder die huishoudelijke hulp nodig heeft dat ook echt krijgt. Of er niemand tussen wal en schip valt. We wachten de evaluaties daarover af en zullen deze kritisch volgen.

  Trendbrief

  We zijn blij met de eerste trendbrief in deze vorm. Het geeft een beeld over hoe het met Apeldoorn gaat. Tegelijkertijd constateren we dat deze trendbrief op zichzelf staat. Het zou mooi zijn als we deze trends ook kunnen koppelen aan (nieuwe) beleidsdoelstellingen. Dan krijgt deze trendbrief pas echt waarde. Aan het college daarom de volgende vraag: in hoeverre neemt het college deze trends mee in de begroting?

  Economie en arbeidsplaatsen

  De economie trekt aan, en dat is goed nieuws. Toch zijn er ook hier zorgen. Terecht stelt dat het college dat de daling van het aantal arbeidsplaatsen in Apeldoorn gestopt moet worden. De laatste berichten geven aan dat het niet meer om een lichte, maar om een stevige neerwaartse trend gaat. Werk is het middel om te participeren. Daarom verwachten we dat het college in de MPB stevig ingaat op deze problematiek en de nodige concrete maatregelen hierbij aankondigt. Regionale samenwerking is hierbij van groot belang, evenals het binnenhalen van bedrijven die voor werkgelegenheid zorgen (rode-loperbeleid). De wethouder economische zaken zal hierin een stevige rol moeten pakken.

  Rol Rijksoverheid

  Het CDA wil zijn teleurstelling uiten over de rol van de rijksoverheid in de zorgtransitie en de financiering daarvan. De discussie over de herinrichting van het gemeentefonds doet de wenkbrauwen fronsen. Het objectieve verdeelmodel kent te grote negatieve effecten op de Apeldoornse begroting, zeker als je je realiseert dat er met de decentralisaties al met een flinke korting afgeleverd zijn aan de gemeenten. Gemeenten hebben te weinig mogelijkheden om de eigen inkomsten te reguleren om flexibel om te gaan met de flinke kortingen op de inkomsten uit het gemeentefonds. Als klap op de vuurpijl is de meicirculaire te laat en zijn de bandbreedtes wel erg groot. Op deze wijze is het voor ons als Raad lastig om zorgvuldig kaders mee te geven en te begroten. Onze complimenten voor de wijze waarop het college de lobby vormgeeft om de effecten van het objectief verdeelmodel te minimaliseren.

  Dit bericht is ook op de website van het CDA Apeldoorn verschenen.

 • Kort geleden werd mij door de pers in Apeldoorn gevraagd hoe het CDA aankijkt tegen het initiatiefvoorstel van D66, PvdA, Leefbaar Apeldoorn, VVD en Groenlinks staat om op elke zondag van het jaar koopzondag te hebben. Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat het huidige aantal van 12 koopzondagen een goede balans tussen rust en ruimte is. Daarnaast blijft de CDA-fractie tegen een 24-uurseconomie. Koopzondag op elke zondag van het jaar past daar niet bij. Er zijn ook voldoende ondernemers die hebben aangegeven dat zij tegenstander zijn van extra zondagsopening, zowel om principieel als om (vooral) economische redenen. En dan heb ik het niet over de grote ondernemers die in staat zijn om voor voldoende personeel kunnen zorgen of gemakkelijk de concurrentie met kleinere partijen kunnen aangaan. De initiatiefnemers kiezen voor de grote winkeliers, voor de Blokkers en Hema’s van deze stad.

  Wat opvalt is de principiële houding van de initiatiefnemers. Waar in het verleden om principieel redenen werd besloten om geen winkels op zondag te openen, is dit nu het geval bij voorstanders. We zien de discussie over koopzondagen in Nederland veranderen. Lang niet iedereen is ervan overtuigd dat het goede effecten heeft voor bijvoorbeeld de binnenstad. Kijk naar Nijmegen, waar blijkt dat koopzondagen helemaal niet werken. En dat geldt voor meer middelgrote steden in Nederland. De oproep aan de initiatiefnemers is dan ook: stop met de principiële discussie,maar kijk naar effecten voor de binnenstad, de dorpen en wijkwinkelcentra. En kies voor de kleine ondernemer die Apeldoorn kleurt, voor de binnenstadbewoner die ook een rustpunt in de week wil.

 • Trots. Trots is de CDA-fractie op het Apeldoornse coalitieakkoord ‚Door’ dat op 25 april gesloten is tussen D66, CDA, CU, PvdA en Groenlinks. Sinds de verkiezingen op 19 maart jl. hebben deze vijf partijen hard gewerkt om tot dit akkoord te komen. De komende vier jaar gaan we er mee aan de slag om Apeldoorn een stap verder te brengen. Het is een akkoord op hoofdlijnen, waardoor de gemeenteraad de volle ruimte krijgt om het debat in de raad te voeren. Dat is een goede zaak. (meer…)

 • Donderdag 26 september sprak de gemeenteraad over de stand van zaken ten aanzien van het gemeentelijke vastgoed. Een terrein waarop sinds een aantal jaren flink op is geïnvesteerd. Met name op professionalisering, inzicht en centralisatie van het bezit van vastgoed. In 2010 heeft de Apeldoornse gemeenteraad besloten tot de vorming van het Vastgoedbedrijf Apeldoorn (VGA). (meer…)

 • Zaterdag 11 mei werd ik geïnterviewd door Radio Apeldoorn over de komst van Sybrand Buma op 15 mei 2013. Meer informatie is op de website van het CDA Apeldoorn te vinden. Het interview is hier terug te luisteren.