Tekst algemene beschouwingen CDA bij de begroting van 2017

Donderdag 27 oktober waren de jaarlijkse algemene beschouwingen voor de begrotingsbehandeling. Het hoogtepunt in het politieke jaar, omdat partijen hun visie op Apeldoorn en de begroting laten horen. Namens het CDA heb ik onderstaande tekst uitgesproken.

Terwijl de landelijke politiek zich opmaakt voor verkiezingen, pakken we in Apeldoorn door met het financieel herstel. Vorig jaar stelde ik dat een zwaluw nog geen zomer maakte, maar nu zitten we diep in het voorjaar. Het degelijke financieel beleid dat we hebben gevoerd, leidt tot het zo gewenste financieel herstel.

We zien in het afgelopen jaar ook een enorme kracht in de samenleving. De verbindingswegen tussen Zevenhuizen-Zuidbroek, de windmolens in de Beekbergsebroek en de opvang van vluchtelingen en statushouders zet mensen in beweging. Deze samenlevingskracht vraagt om een andere opstelling als overheid en om een ander soort politiek. Een politiek die draait om luisteren en lef tonen, een politiek die midden in de samenleving staat.

Terug nu naar de financiën. Deze begroting stelt het achterstallig onderhoud centraal. Met het financiële herstel in zicht is dit een verstandige keuze. Dat vond het CDA ook al bij de Voorjaarsnota. We staan dan ook achter de keuzes die het college hierin maakt. We zijn blij met de uitvoering van de motie over een wervingscampagne voor vrijwilligers. De keuze om geen kapitaallastenreserve in te stellen staan we achter, maar de keuze om investeringen met maatschappelijk nut te activeren in de begroting betekent wel dat je minder flexibel bent in het begroten.

Maar we moeten ook doorschakelen. Na het oppakken van het achterstallig onderhoud moeten we het investeren in Apeldoorn aan de hand van de doelen van veelzijdige economie, comfortabele gezinsstad en het komen tot een toeristisch toplandschap. We mogen best weer een beetje dromen over de toekomst van Apeldoorn.

Als start wil de CDA-fractie daarvoor 3 punten markeren:

1. Samenlevingsfonds

Apeldoorners zoeken steeds vaker zelf een oplossing voor zaken waar ze tegenaan lopen. Wij vinden dat mooi en willen dat graag ondersteunen met een samenlevingsfonds. Een fonds voor initiatieven van Apeldoorners op het gebied van leefbaarheid en participatie. Initiatieven die aansluiten bij wat er leeft in de eigen buurt en waar mensen samen mee aan de slag willen. De uitvoering zoals die in Leeuwarden is gekozen, spreekt ons erg aan. We hebben begrepen dat er vanuit het college al een voorstel onze kant op komt.

2. Lastendruk

De afgelopen tien jaar ging de ozb, het kon helaas niet anders, flink omhoog. Vanaf 2012 hanteren we de macronorm als richtpunt voor de ontwikkeling de ozb. Nu financieel herstel in zicht is, vinden we dat de samenleving na de magere jaren ook mag meeprofiteren van het herstel. Dat betekent dat we als CDA af willen van het automatisme van lastenstijging en vanaf de begroting van 2018 en verder een aantal jaren een nullijn willen hanteren. Voor deze begroting willen we in de voorgestelde verhoging meegaan. We overwegen hierover een motie in te dienen.

3. Kleine en nieuwe cultuur

Apeldoorn is rijk aan verborgen creatieve krachten, die alleen maar aangeboord hoeven te worden. Nieuwe initiatieven moeten aangemoedigd worden. Het subsidiebeleid moet daarom ook ruimte bieden voor kleine initiatieven. Cultuurbeleid moet niet in de eerste plaats een geldverstrekkende bezigheid zijn. Cultuurbeleid moet een aanjaagfunctie vervullen. Veel cultuuruitingen vinden plaats zonder bemoeienis van de gemeente. Een rijk cultureel leven vergroot de aantrekkelijkheid van Apeldoorn als vestigingsplaats.

De CDA-fractie zet vraagtekens bij de verdeling van extra middelen voor cultuur. Een groot deel van de voorgestelde € 470.000, namelijk € 300.000, gaat naar het Huis van Schoone Kunsten. In de praktijk betekent dit het opruimen van problemen bij Gigant en Markant, resulterend in een fusie. Krijgt Apeldoorn hiermee de benodigde vernieuwing, zoals die onlangs ook door jongeren, die Gigant en Markant adviseren, is bepleit?

Wij kiezen, kort gezegd, voor nieuw en klein. Wij missen in de begroting aandacht voor cultuur in de dorpen. Wij hechten eraan dat cultuurverenigingen in het eigen dorp de middelen hebben om mensen aan mooie doelen te laten werken.

Het college zet een stap in het herstel van het orkestleven in Apeldoorn. Het CDA wil daar Orkest ereprijs en NJO uitlichten. We willen de toekomst van deze orkesten waarborgen. Wij overwegen hiertoe een amendement.

Economie en duurzaamheid

Over de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid komen wij binnenkort nog apart te spreken. Nu al wil mijn fractie onderstrepen dat dit onderwerp ook raakt aan het Apeldoornse bedrijfsleven en de werkgelegenheid. Lokale kennis en ervaring moet worden betrokken bij de uitvoering van de maatregelen.

Dat geldt ook voor het opstellen van het lokale economisch beleid. We zien uit naar de discussie met ondernemend Apeldoorn hierover.

Sociaal domein

2015 is een bijzonder jaar geweest voor hen die zijn aangewezen op huishoudelijke hulp, begeleiding, jeugdzorg of bijstand. Wij zien dat er veel is gebeurd. Onze complimenten voor iedereen die dag in dag uit werkt aan zo goed mogelijke zorg voor onze inwoners.

Een van de doelen van de hele operatie decentralisatie was dat er minder langs elkaar heen wordt gewerkt. Dat de zorgconsulenten op de hoogte zijn van de totale hulpvraag. Wij zien graag dat de sociale monitor een beeld geeft van de knelpunten op dit vlak. Dat geldt ook voor de administratieve lasten van zorgorganisaties en hulpverleners. Wij hebben vanuit verschillende zorgverleners klachten gehoord sinds de gemeente de nieuwe taken op zich heeft genomen. Tijd die wordt opgeslokt door administratie wordt niet besteed aan zorg of hulpverlening. Dit kan niet de bedoeling zijn. We het college op om hiervoor samen met de organisaties en buurgemeentes op zoek te gaan naar een oplossing.

Om eventuele knelpunten te signaleren is er een sociaal meldpunt opgericht. Op dit moment wordt hier nog beperkt gebruik van gemaakt. Wij vinden het belangrijk dat dit meldpunt voldoende bekendheid heeft of toegankelijk genoeg is voor iedereen. Zo worden knelpunten zichtbaar en kunnen deze worden opgelost.

Daarnaast willen wij aandacht vragen voor de mogelijk cumulatie effecten voor ouderen, chronisch zieken en anderen mensen die ook zorg of hulp krijgen vanuit de gemeente. Dit gebeurt als er op verschillende gebieden een eigen bijdrage wordt gevraagd en zaken niet meer vergoed worden, en mensen hierdoor in de financiële problemen komen. We hopen dat u deze gegevens ook specifiek op wilt nemen in de sociale monitor.

Afsluiting

Voorzitter, het CDA wil blijvend werken aan financieel herstel, het noodzakelijk onderhoud uitvoeren en voorzichtig dromen over de toekomst van Apeldoorn. We wensen het college en de ambtelijke organisatie daarbij alle succes toe.

Deze tekst is ook integraal terug te vinden op de website van het CDA Apeldoorn.