Verduurzaming hoge prioriteit? Ja! Windmolens in Apeldoorn? Nee.

Donderdag 28 september sprak de Apeldoornse gemeenteraad over het ‘feitenonderzoek windmolens in Apeldoorn’. Dit naar aanleiding van de door de raad unaniem aangekomen motie ‘Gejaagd door de wind’. De CDA-fractie heeft grote waardering voor de werkgroep, die een prima rapport heeft opgeleverd. Tijd voor conclusies en politieke keuzes. 

De vraag die beantwoord moet worden is of het grondgebied van Apeldoorn over locaties beschikt waar windmolens geplaatst kunnen worden. Het antwoord op deze vraag is weer afhankelijk van de keuzes die we maken als het gaat om onder meer afstanden tussen windmolens en woningen. Verder onderschatten we ook het aspect van te verwachten ruimtelijke verrommeling bij het plaatsen van windmolens niet. Ons toeristisch toplandschap is een belangrijke economische drager, die verdient bescherming. Welvaart en welzijn in Apeldoorn hangen er nauw mee samen. Boven dit alles hechten we het allermeest aan het woonwelbevinden van onze inwoners.

We willen als CDA Apeldoorn werken aan een duurzamer en energieneutraler Apeldoorn. Dat is de opdracht die wij de gemeente en onszelf hebben gesteld, omdat we vinden dat we de aarde goed willen doorgeven aan onze kinderen. Nietsdoen is daarom geen optie. Ons inziens is de Uitvoeringsagenda Energietransitie de koers op weg naar die energieneutraliteit, of in ieder geval een deel ervan.

1. Wij willen inzetten op energiebesparing bij woningen en bedrijven. Een euro inzetten op besparing rendeert beter dan een euro op energieopwekking.

2. Wij willen inzetten op verdere verduurzaming van de energievoorziening. Diverse innovatieve projecten stemmen ons hoopvol.

Voor wat betreft windenergie in Apeldoorn hebben onze inwoners behoefte aan een heldere keuze door de politiek. Ook initiatiefnemers hebben baat bij duidelijkheid.

Daarom wil het CDA Apeldoorn keuzes maken.

De ambitie voor het opwekken van energie op het vaste land is lang geleden neergelegd. In die tijd waren de kosten van de energieopwekking op zee het dubbele van die op het land. De technieken zijn nu zoveel verbeterd dat “zeewindenergie” de prijs van “kolenenergie” benaderd. Deze constatering verplicht ons om anders tegen opwekking van energie door wind op land aan te kijken.

Er blijkt bijzonder weinig draagvlak in de Apeldoornse samenleving voor windenergie in onze gemeente. In weerwil van bewoners doorzetten van overheidsplannen leiden tot duurzame schade aan de onderlinge verhoudingen in de samenleving.

Binnen de huidige context van technische ontwikkeling is het niet logisch windenergie op land, in de luwte van het Veluwemassief prioriteit te geven. Daarom komen wij tot de conclusie: geen windmolens in Beekbergsebroek en in de gemeente Apeldoorn.

Dit nee roept ons tegelijk op tot de actie, actie om de ingezette keuzes van verduurzaming kracht bij te zetten:

1. De inwoners van onze gemeente nog meer bewust te maken op gebied van besparing, opwekking en gebruik van energie. Onze inwoners moeten toegang hebben tot objectieve informatie. Het energieloket is hierin heel belangrijk.

2. Dezelfde aandacht die onze inwoners krijgen ook inzetten voor ons bedrijfsleven.

3. Is het dan mogelijk om duurzame energie elders in te kopen en te importeren, om de 4% windenergie uit de afgesproken energiemix te halen? Wij verzoeken het college om de mogelijkheden hiervoor in kaart te brengen en de raad hierover te rapporteren.

De politieke bespreking leverde in ieder geval op dat een meerderheid van de raad geen windmolens wil op Beekbergsebroek. Over de andere potentiele locaties durfden de meeste partijen geen uitspraken te doen en keuzes te maken, behalve het CDA Apeldoorn, VVD, Lokaal Apeldoorn en VSP.