Wijziging algemene plaatselijke verordening en de Drank en Horecawet

Op donderdag 19 december bespreekt de gemeenteraad van Apeldoorn de algemene plaatselijke verordening (hierna: apv). Een bepaling in de apv is een door de gemeente uitgevaardigde regel die voor alle burgers geldt. Onderwerpen die daarin geregeld zijn onder andere sluitingstijden horeca, evenementen, geluidshinder en nog veel meer. De verordening is ingrijpend vernieuwd.

Het is goed om eens in de zo veel tijd fundamenteel te kijken naar alle bepalingen in de apv, met name of zij nog actueel zijn. In dit geval is een ‘model’-apv van de Vereniging Nederlandse Gemeenten als voorbeeld genomen, en zijn de ‘eigenheden’ van de oude Apeldoornse apv daarin meegenomen. De CDA-fractie is op de meeste punten tevreden met de manier waarop deze apv is vormgegeven. Met name het uitgangspunt van deregulering spreekt ons zeer aan. Het is niet zinnig om bepalingen te hanteren in de apv die in de praktijk niet worden gehandhaafd of niet meer aansluiten bij de problematiek van deze tijd.

Een van de belangrijkste wijzigingen in de apv zijn de bepalingen rond de nieuwe Drank en Horecawet. In het gemeentelijk alcoholmatigingsbeleid zijn er drie manieren om te beïnvloeden: via preventie (gezondheidsbeleid), handhaving (via het handhavingsplan, dat in 2014 op de raadsagenda staat) en regelgeving via de apv. Als het niet lukt via deze drie wegen, zijn convenanten met instellingen en bedrijfsleven een middel. De geest van de nieuwe Drank en Horecawet, het beschermen van jongeren tegen veelvuldig alcoholgebruik  (onder andere door het oprekken van de minimum-verkoopleeftijd van 16 naar 18), vinden nog onvoldoende in ons beleid verankerd. Zorgen daarbij zijn onder andere de zogenaamde prijsacties en de handhaving van alcoholverkoop aan jongeren. Ook maken de huidige afspraken gebruik van alcohol op scholen mogelijk. Vraag blijft dan wel in hoeverre dat in regelgeving gestopt moet worden. Als CDA verwachten, en rekenen we ook op de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en instellingen. Wij zullen dat blijven monitoren, en bij onwenselijke effecten alsnog voorstellen doen. Het CDA heeft sowieso gevraagd om een evaluatie van de apv-bepalingen over de drank- en horecawet na twee jaar in plaats van vijf jaar.

De gemeente heeft vanuit de Drank en Horecawet ook de plicht om de oneerlijke concurrentie tussen horeca en paracommerciele horeca te regelen. Daarvoor is het college in gesprek gegaan met de diverse partijen die hier mee te maken hebben. We hebben lof voor hoe dit proces is vormgegeven. Daarnaast doe ik de constatering dat er veel nieuwe regelgeving is omtrent drank en horecagebruik. Dat kan ook een ander effect hebben, namelijk dat strakke handhaving van regelgeving en ontmoediging van alcoholgebruik bij horeca en (sport)verenigingen tot gevolg heeft dat dit leidt tot een hoger alcoholgebruik in thuissituaties.